Begravelse

Gravsted:

Alle har rett til fri grav i 20 år. Fester av graven har råderett over gravstedet. Etter 20 år kan festetiden forlenges.


Begravelsen/ gravferdsermonien:

Vårt byrå har bistått og tilrettelagt seremonier siden 1990 og har bred erfaring i de muligheter som finnes. De fleste foregår fra kirke / kapell men også fra nøytrale rom der det er ønskelig.

Begravelse eller bisettelse:

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier der kisten blir sendt til kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen

Hvem skal sørge for gravferden:

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden:

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.


Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.
Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.
Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.